Regulamin biegu

Opublikowano: niedziela, 19, March 2017

                                                                                                                              wersja do wydruku

 

   REGULAMIN HONOROWEGO BIEGU NA STULECIE SZKOŁY W CHYLICACH  

 

ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem biegu jest Zespół Szkół Publicznych w Chylicach. 

CEL

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Chylic, uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli.  
 2. Popularyzacji biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Aktywizacja osób, które nigdy nie uczestniczyły w zawodach biegowych. 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg rozpocznie się 20 maja 2017 r. o godz. 10.30.
 2. Miejscem startu i mety jest ul. Dworska 2 na wysokości ul. Kasztelańskiej w Chylicach.
 3. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej http://stulecie.szkolachylice.pl/index.php/bieg-stulecia/15-trasa
 4. Długość trasy: ok 2,8 km
 5. Trasa będzie oznaczona oraz zabezpieczona przez wolontariuszy szkoły w Chylicach.
 6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 minut.
 7. Po upływie 45 minut od startu meta zostanie zamknięta, a osoby znajdujące się jeszcze na trasie muszą ją opuścić.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu honorowym na stulecie szkoły w Chylicach mogą wziąć udział uczniowie, którzy w dniu 20.05.2017 r. ukończyli 11 rok życia, absolwenci, nauczyciele i rodzice. 
 2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów i na stronie internetowej. W przypadku osób niepełnoletnich powinna być podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. 
 4. Wszyscy uczestnicy biegu na stulecie szkoły są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia organizatora. 
 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu honorowego na stulecie szkoły w Chylicach będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
   http://stulecie.szkolachylice.pl/index.php/bieg-stulecia/14-formularz-zgloszeniowy
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 16.05.2017 r.
 3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
  1. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  2. dokonanie opłaty startowej,
  3. dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia a w przypadku niepełnoletnich zgody rodziców.
 4. Limit uczestników w biegu honorowym na stulecie szkoły wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 
 5. Opłata startowa w biegu honorowym na stulecie szkoły wynosi 10 zł dla osób do 18 roku życia i 20 zł dla dorosłych. . Opłatę za bieg należy uiścić na konto 43 1240 6351 1111 0010 4421 8918 z dopiskiem bieg honorowy, imię i nazwisko. W przypadku trudności z dokonaniem przelewu opłaty za bieg można dokonać w sekretariacie szkoły.
 6. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
  1. koszulkę,
  2. medal,
  3. wodę.

BIURO ZAWODÓW

 1. Odbiór pakietów startowych. 
  1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie szkoły, czynne dwie godziny przed zawodami oraz w piątek 19.05.2017 r. w godz. 10.00 - 16.00.  
  2. Podczas odbioru pakietów zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu honorowego na stulecie szkoły w Chylicach będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu.
 2. Dane osobowe w biegu honorowym na stulecie szkoły w Chylicach będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których jest mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu honorowym na stulecie szkoły w Chylicach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich poprawianie.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu honorowym na stulecie szkoły. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z poźn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu honorowego na stulecie szkoły w Chylicach obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisji radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD - Rom, DVD, pendrive, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora. 
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu. 
 6. Organizator zapewnia szatnie. 
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.